Privacyverklaring

Stargroup B.V. Ede, gevestigd aan Stationsweg 44, 6711 PS, Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.stargroup.nl
(Post)Adres: Stationsweg 44, 6711 PS, Ede
Telefoon: 0318-672767
D. Hensen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stargroup B.V. Ede Hij is te bereiken via
info@stargroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stargroup B.V. Ede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek of verzekering.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Stargroup B.V. Ede kan in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken (alleen als er door bank of overheidsinstelling om gevraagd wordt):

 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck
 • burgerservicenummer

U kunt met bemiddeling van Stargroup B.V. Ede een krediet of hypotheek afsluiten bij een breed scala aan geldverstrekkers. Zij zullen uw kredietwaardigheid toetsen voor het geld daadwerkelijk aan u verstrekt wordt. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Stargroup B.V. Ede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling rechtstreeks aan Stargroup Ede B.V. óf voor het afhandelen van uw betaling bij een bank, geldverstrekker of maatschappij die in overeenstemming met u is gekozen om een dienst of product te leveren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te kunnen informeren conform onze zorgplicht (Dat wij u tijdig opmerkzaam maken op de gevolgen die bij ons bekend geworden feiten voor de dekking van de via onze bemiddeling lopende verzekering of hypotheek kunnen hebben)
 • Stargroup B.V. Ede verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor het reproduceren van hypotheekdossiers en andere complexe aanvragen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering.
 • Stargroup B.V. Ede verwerkt ook persoonsgegevens bij het aanvragen van een verzekering. Diverse persoonsgegevens zijn bepalend én onmisbaar voor het correct verzekeren van materiële goederen, onroerend goed of uw leven of overlijden.
 • Stargroup B.V. Ede verwerkt ook persoonsgegevens van uw partner of gezinsleden als deze van wezenlijk belang zijn tijdens de aanvraag van een verzekering of afsluiten van een hypotheek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stargroup B.V. Ede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stargroup B.V. Ede) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stargroup B.V. Ede bewaart uw persoonsgegevens zo lang u klant bent van Stargroup B.V. Ede om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dit doen wij om u adequaat te kunnen informeren als er vanuit overheid, zorginstellingen, banken of verzekeraars (wet-)wijzigingen worden doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op u, op uw gezondheid, uw financiële situatie en de situatie van uw naasten, zoals partner en kinderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stargroup B.V. Ede deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stargroup B.V. Ede is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stargroup B.V. Ede uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stargroup B.V. Ede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies op deze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stargroup B.V. Ede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stargroup.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stargroup B.V. Ede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stargroup B.V. Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stargroup.nl