Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Met ingang van 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Een wet die ongemerkt meer om het lijf heeft dan zij in eerste instantie deed vermoeden. De overheid heeft deze wet in het leven geroepen om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, misbruik van machtspositie en andere frauduleuze handelingen schade toebrengen aan stichtingen en verenigingen. 

Aanleiding WBTR

De aanleiding voor deze wet zijn misstanden binnen bestuursraden en toezichthouders in de publieke- en semipublieke sector. Bij organisaties als Vestia en Meavita is het in de afgelopen jaren grondig mis gegaan, maar ook bij de lokale scoutingvereniging en de plaatselijke V.V.E. kan er op bestuurlijk vlak natuurlijk van alles misgaan. Om er voor te zorgen dat nóg meer bestuurders en toezichthouders hun taken serieus nemen is de WBTR er gekomen. 

Een bestuurder is vanaf 1 juli bij wet verplicht het belang van de stichting of vereniging altijd voorop te stellen. Wanneer een overtreding geconstateerd wordt kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de betreffende ondernemer. Het gaat hierbij niet om kleine fouten maar om ernstig verwijtbaar handelen (of nalaten). De KNVB heeft een paar tastbare voorbeelden beschreven op haar website

De stappen die een bestuur moet doorlopen

De in werking stelling van deze wet betekent wel dat elke stichting of vereniging hieraan moet voldoen. Oók een Vereniging van Eigenaren. Concreet komt de wet er op neer dat elk bestuur de manier van besturen bespreekt, vastlegt en waarborgt. Men moet met elkaar afstemmen hoe de stichting of vereniging wordt bestuurd. De stappen die een bestuur moet doorlopen zijn globaal te verdelen in de volgende stappen: 

Stap 1: Keuze van bestuursmodel 

Stap 2: Regels voor Aansprakelijkstelling 

Stap 3: De organisatie voorop

Stap 4: Een tegenstrijdig belangregeling

Stap 5: Regeling begrenzing meervoudig stemrecht

Stap 6: Aftredende bestuursleden of tijdelijke afwezigheid van bestuursleden 

Stap 7: Bindende voordracht

Stap 8: Raadgevende stem 

Stap 9: Ontslag van bestuurders van stichtingen 

Hier lees je meer over de wet, haar toepassingen en handhaving hierop. Ook is het mogelijk om een stappenplan op maat te laten maken voor jouw organisatie, vereniging of stichting. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Heb je als stichting of vereniging nog geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan is dat, meer dan tevoren, aan te bevelen. Bij het niet naleven van de hierboven genoemde stappen kan elk bestuurslid (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid. Uiteraard zet jij je altijd naar eer en geweten in voor de stichting, maar doen je medebestuursleden dat ook? 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen of mailen. Meer informatie over zakelijke verzekeringen? Neem een kijkje op onze website!